REGULAMIN


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.      Niniejszy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym znajdującym się i działającym pod adresem  internetowym: https://www.gregmont.cba.pl  której właścicielem i operatorem jest
Firma  Instalacyjno Budowlana Gregmont Grzegorz Dziektarz z  siedzibą:
Głogoczów 19, 32-444 Głogoczów. NIP: 6811963250 , REGON: 122732190,
 
2.       Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
 
3.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym  działającym pod adresem  internetowym: https://www.gregmont.cba.pl  jest  Firma  Instalacyjno Budowlana Gregmont Grzegorz Dziektarz . Zasady przetwarzania  Danych Osobowych  wskazane są  w  polityce prywatności  (RODO)  opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego.  Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym,  a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 
4.      Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów i związane z tym podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).  

II.    CENY, SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1.     Ceny podawane na stronach sklepu internetowego https://www.gregmont.cba.pl  są cenami brutto (zawierają stawkę podatku VAT) oraz netto (bez VAT)  i wyrażone są w złotych polskich (PLN). 
2.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
·         Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach od 08:30 do 15:00 
·         Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy  IDEA BANK  68 1950 0001 2006 0009 6040 0001 .
3.      Klient wybiera formę płatności wybierając odpowiednią pozycję w formularzu zamówienia
4.      W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie  3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania  potwierdzenia otrzymania zamówienia z jego numerem zamówienia  w formularzu zamówienia . 
5.      W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 
III. WARUNKI DOSTAWY I REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1.      Złożenie zamówienia i dokonanie zakupu w sklepie, uwarunkowane jest prawidłowym wypełnieniem formularza rejestracyjnego i akceptacją Regulaminu. 
 
2.      Zamówienia w sklepie można składać przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, jednak nie są one realizowane w dni ustawowo wolne od pracy.
 
 
3.      Złożenie zamówienia jest równoznaczne z jego przyjęciem i zawarciem umowy sprzedaży. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia tylko w przypadku braku określonego towaru w magazynie, o czym niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych poinformuje Klienta, a w przypadku przedpłaty przelewem – zwróci całą otrzymaną sumę pieniężną
 
4.       Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
5.      Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 
 
6.       Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna – Kurier:  20,00zł brutto, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego  w trakcie składania Zamówienia,
 
7.      Wybranie nieodpowiedniej opcji dostawy może wydłużyć czas realizacji dostawy.
 
8.      Towar wysyłamy do Klienta  bezpośrednio z naszego magazynu w Głogoczowie 19, 32-444 Głogoczów
 
9.       Odbiór Produktu osobisty w siedzibie Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach od 08:30 do 15:00 przez Klienta jest bezpłatny.
 
 
10.   Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty, chyba że w opisie danego Produktu lub po złożeniu zamówienia Sprzedawca wskazał inny termin dostawy zamówienia.  W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia do 7 dni roboczych Sprzedawca zobowiązuję się do poinformowania Kupującego o tym fakcie.
 
11.   Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta  do 7 dni roboczych , chyba że w opisie danego Produktu lub po złożeniu zamówienia Sprzedawca wskazał inny termin dostawy zamówienia.  W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia do 7 dni roboczych Sprzedawca zobowiązuję się do poinformowania Kupującego o tym fakcie.
 
 
12.  W momencie dostawy Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, w obecności dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, kompletna  i potwierdzenie dostawcy odbioru zamówienia. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania i taśm naklejonych na przesyłkę.
 
13.  W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, jej niekompletności lub niezgodności z zamówieniem, Klient zobowiązany w obecności kuriera sporządzić Protokół Szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 
14.   Protokół Szkody stanowi niezbędny dokument w postępowaniu reklamacyjnym i powinien zostać sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (z których jeden zostaje u Klienta).
 
 
IV REKLAMACJA PRODUKTU, RĘKOJMIA  I  ZWROT TOWARU
1.      Na dostępny w naszym sklepie asortyment udzielana jest gwarancja według indywidualnych specyfikacji opisanych w karcie towaru lub karcie gwarancyjnej produktu.
 
2.      Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym  (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
3.      Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, bezwzględnym warunkiem przystąpienia do rozpatrzenia roszczeń gwarancyjnych jest dowód zakupu (faktura lub paragon)
4.      Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres:
Głogoczów 19, 32-444 Głogoczów lub  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@gregmont.pl
5.       Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:  informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
6.       Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
7.       Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres  Głogoczów 19, 32-444 Głogoczów .
8.      W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty z wyżej wymienionych procedur pokrywa Kupujący.
9.       Zgodnie z przepisami dotyczącymi zawierania umów na odległość Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Klient dokonujący zakupu jako konsument, ma prawo w terminie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość bez podania przyczyn, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie.
10.  Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, jaki otrzymał. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty.
11.   Towar zwracany należy przesłać na adres sklepu na koszt Kupującego za pomocą : Poczty Polskiej , firmy kurierskiej, lub dostarczyć go osobiście.
12.  Wysyłany towar musi być należycie zabezpieczony.
13.  Do przesyłki należy dołączyć pismo o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz kopię dowodu zakupu.  Należy również określić swoje oczekiwania w stosunku do sposobu rozliczenia zakupu – zwrot pieniędzy lub wymiana na inny produkt.
14.  W przypadku uznania odstąpienia od umowy sklep zwraca należność w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej wraz z pisemnym odstąpieniem od umowy jeżeli kupujący spełnił wymagania określone w powyższych  punktach niniejszego regulaminu.
15.  Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, w tym w skutek nieprawidłowego używania. W związku z powyższym, zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania i taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy w obecności kuriera sporządzić Protokół Szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Protokół Szkody przesyłki jest niezbędnym dokumentem do uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki podczas transportu.
 
 
KONTAKT
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy Państwa o kontakt telefoniczny pod nr tel.
+ 12 271 63 31
Państwa zapytania, sugestie i informacje o zaistniałych problemach można także kierować pocztą elektroniczną na adres  biuro@gregmont.pl

Adres do korespondencji:
GREGMONT GRZEGORZ DZIEKTARZ
GŁOGOCZÓW 19
32-444 GŁOGOCZÓW